Kế hoạch đào tạo

Thời khóa biểu

10:46 | 09/09/2019

Thời khóa biểu học lý thuyết năm học 2019-2020 các khóa 43 từ ngày 10/09/2019. 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 43 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020
Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019
                                     
LỚP BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỜI GIAN PHÒNG
43B1 CHIỀU VKT 2 KIÊN V.LIỆU 3 M.VIỆT CƠ ỨNG
DỤNG
3 THƯ A.TOÀN 2 ĐẠT D.SAI 3 M.VIỆT 14/10/2019  
A.TOÀN 2 ĐẠT                         -20/10/2019 A12
SINH HOẠT 1 GVCN VKT 2 KIÊN VKT 2 KIÊN ĐKT 3 TẦN A.TOÀN 2 ĐẠT   Tầng 1
43B2 CHIỀU A.TOÀN 2 ĐẠT VKT 2 KIÊN A.TOÀN 2 ĐẠT VKT 2 KIÊN A.TOÀN 2 ĐẠT 14/10/2019  
VKT 2 KIÊN                         -20/10/2019 A13
SINH HOẠT 1 GVCN CƠ ỨNG
DỤNG
3 THƯ V.LIỆU 3 M.VIỆT D.SAI 3 ĐẠT ĐKT 3 TẦN   Tầng 1
43E1
43E-CD
43I1
CHIỀU T.ANH 2 BÌNH A.TOÀN 3 LOAN T.ANH 3 BÌNH TIN 3 HÂN TIN 3 HÂN 14/10/2019  
C.TRỊ 2 NHÀN                         -20/10/2019 A21
SINH HOẠT 1 GVCN T.ANH 2 BÌNH GDTC 2 KỲ T.ANH 2 BÌNH C.TRỊ 2 NHÀN   Tầng 2
43EL1 CHIỀU CSKTĐ 2 TẦN VLĐL 3 TẦN CSKT NHIỆT
LẠNH …
3 Đ.HÙNG CSKTĐ 2 TẦN VKT 3 Đ.HÙNG 14/10/2019  
A.TOÀN 2 LOAN                         -20/10/2019 A22
SINH HOẠT 1 GVCN A.TOÀN 2 LOAN CSKTĐ 2 TẦN CSKT NHIỆT
LẠNH …
3 Đ.HÙNG A.TOÀN 2 LOAN   Tầng 2
43G1
43T1
43D1
CHIỀU C.TRỊ 2 NHÀN ANH 2 HOA VKT 3 KIÊN ANH 2 HOA P.LUẬT 3 NHÀN 16/9/2019  
GDTC 2 KỲ                         -20/10/2019 A14
SINH HOẠT 1 GVCN TIN 3 HÂN ANH 2 HOA VKT 3 KIÊN GDTC 2 KỲ   Tầng 1
43B-CD CHIỀU CƠ ỨNG
DỤNG
2 THƯ VKT 3 Q.HÙNG D.SAI 3 THỤC CƠ ỨNG
DỤNG
2 THƯ A.TOÀN 2 ĐỒNG 14/10/2019  
NHIỆT KT 2 HỶ                         -20/10/2019 A15
SINH HOẠT 1 GVCN A.TOÀN 2 ĐỒNG VLH 2 THƯ NHIỆT KT 3 HỶ VKT 3 Q.HÙNG   Tầng 1
                                     
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 43 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020
Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 24/11/2019
                                     
LỚP BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỜI GIAN PHÒNG
43B1 CHIỀU VKT 2 KIÊN CƠ ỨNG
DỤNG
2 THƯ ĐKT 2 TẦN D.SAI 2 M.VIỆT VKT 3 KIÊN 21/10/2019  
D.SAI 2 M.VIỆT                         -24/11/2019 A12
SINH HOẠT 1 GVCN ĐKT 3 TẦN V.LIỆU 3 M.VIỆT CƠ ỨNG
DỤNG
3 THƯ V.LIỆU 2 M.VIỆT   Tầng 1
43B2 CHIỀU D.SAI 2 ĐẠT ĐKT 2 TẦN D.SAI 2 ĐẠT CƠ ỨNG
DỤNG
2 THƯ V.LIỆU 2 M.VIỆT 21/10/2019  
VKT 2 KIÊN                         -24/11/2019 A13
SINH HOẠT 1 GVCN CƠ ỨNG
DỤNG
3 THƯ VKT 3 KIÊN V.LIỆU 3 M.VIỆT ĐKT 3 TẦN   Tầng 1
43G1
43T1
43D1
CHIỀU C.TRỊ 2 NHÀN ANH 2 HOA TIN 3 HÂN ANH 2 HOA TIN  3 HÂN 21/10/2019  
GDTC 2 KỲ                         -24/11/2019 A14
SINH HOẠT 1 GVCN VKT 3 KIÊN ANH 2 HOA VKT 3 KIÊN C.TRỊ  2 NHÀN   Tầng 1
43EL1 CHIỀU CSKT NHIỆT
LẠNH …
4 Đ.HÙNG CSKT NHIỆT
LẠNH …
3 Đ.HÙNG ANH 2 HOA CSKTĐ 3 TẦN VKT 3 Đ.HÙNG 21/10/2019  
                              -24/11/2019 A22
SINH HOẠT 1 GVCN ANH 2 HOA VLĐL 3 TẦN CSKT NHIỆT
LẠNH …
2 Đ.HÙNG ANH 2 HOA   Tầng 2
43E1
43E-CD
43I1
CHIỀU T.ANH 2 BÌNH PL 3 NHÀN T.ANH 3 BÌNH TIN 3 HÂN A.TOÀN 3 LOAN 21/10/2019  
C.TRỊ 2 NHÀN                         -24/11/2019 A21
SINH HOẠT 1 GVCN T.ANH 2 BÌNH GDTC 2 KỲ T.ANH 2 BÌNH GDTC 2 KỲ   Tầng 2
43B-CD CHIỀU A.TOÀN 2 ĐỒNG NHIỆT KT 2 HỶ VKT 2 Q.HÙNG D.SAI 3 THỤC VKT 2 Q.HÙNG 21/10/2019  
NHIỆT KT 2 HỶ                         -24/11/2019 A15
SINH HOẠT 1 GVCN D.SAI 3 THỤC CƠ ỨNG
DỤNG
3 THƯ VKT 2 Q.HÙNG VẬT LIỆU 3 NHÂN   Tầng 1
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 43 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020
 (Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/12/2019)
                                     
LỚP BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỜI GIAN PHÒNG
43B1 CHIỀU VKT 2 KIÊN CƠ ỨNG
DỤNG
2 THƯ ĐKT 2 TẦN D.SAI 2 M.VIỆT VKT 3 KIÊN 25/11/2019  
D.SAI 2 M.VIỆT                         -01/12/2019 A12
SINH HOẠT 1 GVCN ĐKT 3 TẦN V.LIỆU 3 M.VIỆT CƠ ỨNG
DỤNG
3 THƯ V.LIỆU 2 M.VIỆT   Tầng 1
43B2 CHIỀU D.SAI 2 ĐẠT ĐKT 2 TẦN VKT 3 KIÊN CƠ ỨNG
DỤNG
2 THƯ V.LIỆU 2 M.VIỆT 25/11/2019  
VKT 2 KIÊN                         -01/12/2019 A13
SINH HOẠT 1 GVCN CƠ ỨNG
DỤNG
3 THƯ D.SAI 2 ĐẠT V.LIỆU 3 M.VIỆT ĐKT 3 TẦN   Tầng 1
43G1
43T1
43D1
CHIỀU D.SAI 2 THƯ ANH 2 HOA D.SAI 3 THƯ CƠ KT 3  KIÊN AN TOÀN 3 NHÂN 25/11/2019  
KT Điện
ĐTCN
2 TẦN                         -29/12/2019 A14
SINH HOẠT 1 GVCN CƠ KT 3  KIÊN ANH 2 HOA KT Điện
ĐTCN
2 TẦN ANH 2 HOA   Tầng 1
43EL1 CHIỀU C.TRỊ 2 DIỄM P.LUẬT 3 DIỄM ANH 3 HOA ANH 2 HOA TIN 3 HÂN 25/11/2019  
GDTC 2 KỲ                         -29/12/2019 A22
SINH HOẠT 1 GVCN ANH 2 HOA C.TRỊ 2 DIỄM TIN 3 HÂN GDTC 2 KỲ   Tầng 2
43B-CD CHIỀU KTĐ-ĐT 2 TẦN VẬT LIỆU 2 NHÂN TCQLSX 2 ĐẠT KTĐ-ĐT 3 TẦN KTĐ-ĐT 2 TẦN 25/11/2019  
TCQLSX 2 ĐẠT                         -29/12/2019 A15
SINH HOẠT 1 GVCN CNKN-TL 3 ĐẠT KTĐ-ĐT 3 TẦN VẬT LIỆU 2 NHÂN CNKN-TL 3 ĐẠT   Tầng 1
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 43 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020
(Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 16/02/2020)
LỚP BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỜI GIAN PHÒNG
43G1
43T1
43D1
CHIỀU D.SAI 2 THƯ CƠ KT 3  KIÊN AN TOÀN 2 NHÂN CƠ KT 2 KIÊN KT Điện
ĐTCN
2 TẦN 30/12/2019  
KT Điện
ĐTCN
2 TẦN                         -16/02/2020 A14
SINH HOẠT 1 GVCN KT Điện
ĐTCN
2 TẦN CƠ KT 3  KIÊN D.SAI 3 THƯ AN TOÀN 3 NHÂN   Tầng 1
43EL1 CHIỀU C.TRỊ 2 DIỄM TIN 3 HÂN C.TRỊ 2 DIỄM ANH 3 HOA TIN 3 HÂN 30/12/2019  
GDTC 2 KỲ                         -05/02/2020 A22
SINH HOẠT 1 GVCN ANH 2 HOA ANH 3 HOA GDTC 2 KỲ ANH 2 HOA   Tầng 2
43B-CD CHIỀU KTĐ-ĐT 2 TẦN VẬT LIỆU 2 2 NHÂN TCQLSX 2 ĐẠT CNKN-TL 3 ĐẠT TCQLSX 2 ĐẠT 30/12/2019  
VẬT LIỆU 2 NHÂN                         -05/02/2020 A15
SINH HOẠT 1 GVCN CNKN-TL 3 ĐẠT KTĐ-ĐT 3 TẦN KTĐ-ĐT 2 TẦN KTĐ-ĐT 3 TẦN   Tầng 1
                                     
                                     
                            PHÒNG ĐÀO TẠO  
                                     
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 43 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020
Từ ngày 15/06/2020 đến ngày 18/07/2020
                                     
LỚP BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỜI GIAN PHÒNG
43B1 CHIỀU C.TRỊ 2 NHÀN ANH 3 HOA C.TRỊ 2 NHÀN ANH 3 HOA C.TRỊ 2 NHÀN 15/6/2020  
GDTC 2 CHƯƠNG                         -11/07/2020 A12
SINH HOẠT 1 GVCN TIN 2 HÂN ANH  3 HOA TIN 2 HÂN ANH 3 HOA   Tầng 1
43B2 CHIỀU ANH 2 ÁNH TIN 3 HÂN ANH  2 ÁNH ANH 3 ÁNH TIN 3 HÂN 29/6/2020  
C.TRỊ 2 NHÀN                         -18/07/2020 A13
SINH HOẠT 1 GVCN ANH 2 ÁNH P.LUẬT  3 NHÀN GDTC 2 CHƯƠNG GDTC 2 CHƯƠNG   Tầng 1
43B-CD SÁNG SINH HOẠT 1 GVCN ANH 3 HOA GDTC 2 CHƯƠNG C.TRỊ 2 NHÀN GDTC 2 CHƯƠNG 15/6/2020  
GDTC 2 CHƯƠNG                         -18/07/2020 A15
P.LUẬT 2 NHÀN C.TRỊ 2 NHÀN ANH  3 HOA TIN 3 HÂN TIN 3 HÂN   Tầng 1
                                     
                            PHÒNG ĐÀO TẠO  
                                     
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 43 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020
Từ ngày 20/06/2020 đến ngày 18/07/2020
                                     
LỚP BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỜI GIAN PHÒNG
43B2 CHIỀU ANH 2 ÁNH ANH 2 ÁNH ANH  2 ÁNH ANH 3 ÁNH TIN 3 HÂN 20/7/2020  
C.TRỊ 2 NHÀN                         -02/08/2020 A12
SINH HOẠT 1 GVCN TIN 3 HÂN P.LUẬT  3 NHÀN GDTC 2 CHƯƠNG GDTC 2 CHƯƠNG   Tầng 1
43B-CD SÁNG SINH HOẠT 1 GVCN ANH 3 HOA C.TRỊ 2 NHÀN ÁNH 2 HOA ANH 2 HOA 20/7/2020  
ANH 2 HOA                         -23/08/2020 A15
P.LUẬT 2 NHÀN C.TRỊ 2 NHÀN ANH  3 HOA TIN 3 HÂN TIN 3 HÂN   Tầng 1

 

Hoặc xem tại đây:   http://cogioi.phanmemdaotao.com/Pages/Sims/SummaryScheduleOfClass.aspx?pt=4 

 


Thiết kế website trường học
  • Lượt truy cập: 2,875,539
  • Trực tuyến:       413
thegioixinh.net thienhaso.com